giraFir mech ass et wichteg, datt eis Gesellschaft op humanistesche Wäerter opbaut, déi onafhängig vu deenen eenzelne Reliounen, Rassen a Kulturen, all Mënsche verbannen.

Als Buergermeeschter sinn ech awer net just mat philosopheschen Thesen konfrontéiert, mä virun allem och mat der praktëscher Realitéit um Terrain. Déi Realitéit weist mir ëmmer erëm, datt et ëmmer méi Leit gëtt, déi mat de Message vun de Reliounen am allgemengen a vun der kathoulischer Kierch am speziellen, wéineg ufänke kennen. Si hunn aner Virstellungen, si sichen no Méiglichketen, hir Wäerter mat anere Mënschen ze deelen, si brauche Ritualer, fir déi et an der Gesellschaft awer leider kaum Offere gëtt.

Ech perséinlich hu kee Bezuch méi zu kenger Relioun, gläichzäiteg huet et mech awer nach ëmmer gestéiert, datt mer zu Lëtzebuerg ni iwwert eng reng Kritik un der Relioun eraus komm sinn. Dofir sinn ech frou, datt mat AHA an eisem Land endlech e Steen an d’Rulle kennt, fir datt der Relioun och emol konstruktiv Alternativen entgéint gesat ginn, an den Atheismus net just als eppes Destruktives ugesi gët, mee als Grondlag vun engem humanistesche Weltbild proposéiert gëtt.

©2010 Camille Gira
Deputéierten (déi Greng) a Buergermeeschter vu Biekerech